X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BOX 3: DRIJFZAND (deel VI)

Nivo 2023 - 27

In mijn column Box 3: drijfzand (III) (zie eerdere columns) heb ik de relevante aspecten over dit onderwerp in een chronologisch overzicht gezet. Aan het einde gaf ik aan dat er mogelijk een nieuw episode aantreedt, namelijk of de Wet Rechtsherstel Box 3 wel voldoende rechtsherstel geeft. De eerste signalen hierover zijn er en zijn niet positief. Uit de meest recente uitspraken blijkt duidelijk dat de Wet Rechtsherstel Box 3 vooralsnog een onvoldoende krijgt!

Rechtsherstel onvoldoende

Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 22.03.2023 (ECLI:NL:GHSHE:2023:945)

In mijn column 2 over dit onderwerp (zie www.santax.nl) berichtte ik u reeds over de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 22.03.2023. Aldaar werd een mevrouw die beschikte over een tweede woning die zij niet verhuurde in de ogen van de rechter - rekening houdend met het nieuwe geformuleerde rechtsherstel - te zwaar aangeslagen.
Dus ging de rechter mee met haar zienswijze dat zij moest worden belast tegen het werkelijk rendement en dat was nihil. De vrouw hoefde dus geen box 3 belasting te betalen.

Rechtbank Noord-Holland d.d. 16.06.2023 (ECLI:NL:RBNHO:2023:5507)

Meest recente uitspraak over dit onderwerp is de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Deze oordeelde in die zaak dat er – rekening houdend met het nieuwe geformuleerde Wet rechtsherstel box 3 – nog immer sprake was van een ongeoorloofde significante afwijking tussen werkelijk genoten rendement en forfaitair rendement. Het geboden rechtsherstel was daarom (wederom) niet voldoende.
Wat was het geval. Een belastingplichtige had per 1 januari 2018 een vermogen van € 377.957 bestaande uit € 142.866 banktegoeden en € 235.091 overige bezittingen (effecten). Per 1 januari 2019 was het vermogen € 380.263, bestaande uit € 200.364 banktegoeden en € 179.899 overige bezittingen (effecten).
De belastingplichtige was het niet eens met de berekening van de belasting over zijn Box 3 vermogen.

Oordeel Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de belastingwetgever zich kan bedienen van forfaits.
Een zekere ruwheid is inherent aan een forfaitaire regeling. Het sinds 2017 geldende forfait van box 3 achtte de Hoge Raad in het Kerstarrest buitenproportioneel. Het stelsel kon de toets van artikel 1 Eerste protocol bij het EVRM in samenhang met artikel 14 EVRM niet doorstaan.
Inmiddels is de Wet rechtsherstel box 3 er gekomen. Volgens de rechtbank heeft de Hoge Raad opdracht gegeven om rechtsherstel naar redelijkheid te bieden.
Als echter het rechtsherstel waarvoor de wetgever heeft gekozen in belangrijke mate (lees significant) afwijkt van het door een belastingplichtige genoten werkelijke rendement, kan dit de toets van artikel 1 Eerste Protocol en artikel 14 EVRM ook niet doorstaan.
De rechtbank constateert in deze zaak dat er een belangrijke afwijking is tussen de werkelijke rendementen 2018 en 2019 en de gehanteerde (forfaitaire) rendementen over die jaren.

Het jaar 2018

Het werkelijke rendement over 2018 bedroeg € 6.710 en het forfaitaire rendement € 9.691 op grond van de Wet rechtsherstel Box 3.

Het jaar 2019

Het werkelijke rendement over 2019 bedroeg € 3.129 en het forfaitaire rendement € 7.336 op grond van de Wet rechtsherstel Box 3.
De rechtbank komt tot haar oordeel dat de Wet rechtsherstel box 3 in deze zaak niet  in overeenstemming is met het Kerstarrest. De rechtbank vermindert daarom de aanslagen en baseert de berekening van de belasting voor box 3 op de werkelijk direct behaalde rendementen.

Conclusie

Waar men bang voor was, komt nu waarschijnlijk toch uit. Het geboden rechtsherstel blijkt vaak onvoldoende. Maar het laatste woord hierover is aan de Hoge Raad, dat hopelijk binnenkort volgt.

Maar (grote) kans is aanwezig dat de fiscale wetgever met de Wet rechtsherstel box 3 van de regen in de drup is gekomen.
De fiscale wetgever zit muurvast in het drijfzand en moet zorgen dat het zo meteen ook niet koppie onder gaat.
Tip! Als uw rendement over uw box 3 vermogen lager is dan de forfaits, maak bezwaar. Santax kan u daarbij helpen.