X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Urencriterium

Nivo 2021 - 19

Het ondernemerschap zit er in bij heel veel dorpsgenoten. We staan zeker in de top tien binnen Nederland.
Veel ondernemers voeren hun bedrijf in een eenmanszaak of zijn ZZP-er. We noemen hen “IB-ondernemers”
voor de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Aan het ondernemerschap hangen uiteraard voor- en nadelen.
Het meest bekende fiscale voordeel betreft de zogenaamde “zelfstandigenaftrek”. Maar daar kleven wel
voorwaarden aan.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is onderdeel van de zogenaamde ondernemersaftrek. U kunt de zelfstandigenaftrek benutten
als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en u voldoet aan het urencriterium.

Het kunnen benutten van de zelfstandigenaftrek liegt er niet om. U krijgt een jaarlijkse extra aftrekpost van:

In 2021: maximaal € 6.670
In 2020: maximaal € 7.030.
In 2019: maximaal € 7.280.

U ziet ook over de hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt inmiddels jaarlijks de bekende kaasschaaf gelegd.

Voldoen aan het urencriterium is een belangrijke eis.

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als
            ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als
            gewerkte uren.
  • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst).
            Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

In verband met Corona geldt overigens een versoepeld urencriterium.
U kunt deze info checken op www.belastingdienst.nl

De meesten van u kennen wel de eis van de 1.225 uur per jaar.
Wat de meesten niet goed kennen is dat u een gedegen urenadministratie per dag moet bijhouden. De belastingdienst
kan u namelijk vragen deze te overleggen als bewijs dat u voldoet aan de 1.225 uur.

Een IB-ondernemer ging hiermee onlangs de bietenbrug op bij het gerechtshof Den Haag d.d. 21 april 2021
(ECLI:NL:GHDHA:2021:733).

De man had een Excelbestand overhandigd met daarin 1.229 (eis is 1.225) uur verantwoord als besteedde uren aan
zijn IB-onderneming.

De rechter stelde het volgende:

Anders dan belanghebbende kennelijk veronderstelt, is niet beslissend of het Excelbestand al dan niet als agenda
moet worden gezien. Waar het om gaat, is dat belanghebbende bewijs moet leveren van de door hem gestelde uren.
Belanghebbende is daarbij vrij in de keuze van de bewijsmiddelen die hij wil gebruiken (vrije bewijsleer).

Het Hof is met de Rechtbank van oordeel dat belanghebbende niet in die bewijslast is geslaagd. De urenregistratie
en de beschrijving per dag zijn te vaag om daaruit te kunnen afleiden welke activiteiten daadwerkelijk op de onderneming
betrekking hebben.

Zo is onduidelijk of de vermelding ‘opleiding’ - waaraan meermaals een hele werkweek is besteed - ziet op lessen die
belanghebbende heeft gegeven in het kader van zijn onderneming of in het kader van zijn dienstbetrekking. Dat geldt ook
met betrekking tot de door belanghebbende zelf gevolgde bij- en nascholingen.

Verder zijn de uren onvoldoende verifieerbaar bij gebrek aan enige objectief controleerbare feitelijke onderbouwing, zoals
bijvoorbeeld facturen of opleidingsroosters.
Belanghebbende heeft ter zitting van de Rechtbank verklaard dat hij voor de verleende diensten geen betaling heeft
verkregen, omdat er werd verrekend met gesloten beurzen.

Zelfs als dat de afwezigheid van door belanghebbende uitgereikte facturen zou kunnen verklaren, geldt dat hij dan op
andere wijze aannemelijk had kunnen maken deze diensten vanuit zijn onderneming te hebben verricht, bijvoorbeeld
door middel van verklaringen van zijn cliënten. Hetzelfde heeft te gelden met betrekking tot het ontbreken van
schriftelijke overeenkomsten met cliënten. Het Hof wijst er ten slotte op dat diverse malen zelfs een omschrijving van
de als ‘opleiding’ vermelde werkzaamheden ontbreekt.”

Conclusie

De praktijk leert dat ondernemers administratie als vervelend ervaren. Grote kans dat een goede urenvastlegging als
voorwaarde voor het benutten van de zelfstandigenaftrek niet (goed) gebeurt.

De kans bestaat, zeker als de ondernemer weinig omzet dan wel nog een baan ernaast heeft, dat een inspecteur dan
hierover kritische vragen kan stellen.
Met een goede en duidelijk gespecificeerde urenvastlegging voorkomt u hoogstwaarschijnlijk de hiervoor genoemde situatie.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee :) .