X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Corona-virus vs Fiscus (deel I)

NIVO 2020 - 10

Het Corona virus houdt de gemoederen flink bezig. Terwijl ik deze column schrijf, weet ik niet hoe
de vlag er volgende week bij hangt bij de publicatie ervan in de NIVO.
Maar het ziet er naar uit dat het Corona virus ook fiscale gevolgen zal hebben.
Daar wil ik het nu over hebben. In deel I behandel ik het onderwerp “tijdig melden betalingsonmacht”.
In deel 2 ga ik in op het vragen om uitstel van betaling.
Het zijn niet de leukste onderwerpen maar het kan zomaar de realiteit zijn.

(Tijdig) melden Betalingsonmacht

Het belang van tijdig melden is groot. De Belastingdienst kan een bestuurder van een bv namelijk in privé
aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden van de bv, tenzij de bestuurder onverwijld
melding van betalingsonmacht heeft gedaan.
Deze ‘onverwijlde’ melding moet plaatsvinden uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde
belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 28 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:419, BNB 2014/100
(hierna: het arrest BNB 2014/100) vervolgens nog een belangrijke oordeel gegeven als er een tijdige melding
betalingsonmacht is gedaan.

“Met betrekking tot een belasting waarvoor een tijdige en correcte melding van betalingsonmacht is gedaan,
behoeft niet opnieuw een melding van betalingsonmacht te worden gedaan zolang nog sprake is van een
betalingsachterstand, tenzij de ontvanger de belastingschuldige na ontvangst van een betaling schriftelijk doet
weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten. Deze regel geldt niet alleen voor de belasting
waarvoor de melding is gedaan, maar tevens voor andere over dezelfde of latere tijdvakken verschuldigde
belasting(en) (zie HR 21 september 2012, nr. 11/04755, ECLI:NL:HR:2012:BX7943, BNB 2012/296).

Het vorenstaande geldt evenzeer indien de ontvanger niet door middel van een melding van betalingsonmacht
maar uit anderen hoofde op de hoogte raakt van betalingsonmacht van de belastingschuldige.”

Met andere woorden, als er tijdig een correcte melding betalingsonmacht is gedaan, hoeft een bestuurder
niet telkens melding van betalingsonmacht namens zijn bv te doen, tenzij de Belastingdienst hem na
ontvangst van een betaling schriftelijk mededeelt dat de betalingsonmacht niet langer aanwezig wordt geacht.

Als er tijdig is gemeld, zal de Belastingdienst – wil zij de bestuurder aansprakelijk stellen - moeten bewijzen
dat ondanks de tijdige melding, het niet-betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast
ligt alsdan bij de Belastingdienst. En dit betreft een zware bewijslast, wat vaak niet lukt.

De melding betalingsonmacht geldt niet voor alle belastingen, aangezien de Belastingdienst bestuurders niet
voor alle belastingen aansprakelijk kan stellen. De bestuurdersaansprakelijkheid is namelijk beperkt tot
loonbelasting, omzetbelasting (btw), accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholische dranken en van pruim-
en snuiftabak, kansspelbelasting en milieubelasting.

Voor het melden van betalingsonmacht kunt u gebruik maken van een te downloaden formulier van de website
van de fiscus.
Wat veel bestuurders niet weten is dat u als bestuurder ook tijdig betalingsonmacht kan melden bij het
bedrijfstakpensioenfonds voor het (tijdelijk) niet kunnen betalen van de pensioenpremies.

Conclusie

Meldt u niet of niet tijdig, dan bent u als bestuurder van de rechtspersoon (in beginsel) hoofdelijk aansprakelijk
voor de niet betaalde belastingen en (pensioen)premies. Heeft de rechtspersoon meerdere bestuurders, dan
is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

Let op! Dat het aanvragen van uitstel van betaling niet wordt gezien als een melding van betalingsonmacht en
vice versa.

Let op! Dat een melding betalingsonmacht niet betekent dat u niet langer meer aangifte hoeft te doen, of dat de
belasting niet langer verschuldigd is. Dat is veelgehoord misverstand.

Voor de IB-ondernemer geldt het bovenstaande niet. Deze is immer met zijn hele ‘hebben en houwen’ in privé
aansprakelijk als het misgaat.

Kortom, wees alert!