X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Compensatie transitievergoeding (deel I)

Nivo 2021 - 03

Mijn volgende en deze column gaan over compensatie voor een werkgever van de door hem/haar betaalde
transitievergoeding aan een werknemer.
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op
een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. De vergoeding is
een compensatie voor het ontslag. Dit geld kan door de werknemer bijvoorbeeld worden gebruikt voor
scholing naar een andere baan.

Geen transitievergoeding.

Niet in alle gevallen moet er een transitievergoeding worden voldaan. In de onderstaande situaties hoeft dit niet:

  • U gaat uit elkaar met wederzijds goedvinden.
  • U ontslaat uw werknemer omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.
  • U ontslaat uw werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.
  • Uw bedrijf gaat failliet, u heeft een surseance van betaling aangevraagd of u zit in de schuldsanering.
  • Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • In uw cao is een andere voorziening afgesproken in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag
            om bedrijfseconomische redenen.
  • U en uw medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract terwijl het oude nog loopt.

Hoe bij Bedrijfsbeëindiging?

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld is de volgende; “moet er ook een transitievergoeding worden voldaan als
de ondernemer zijn bedrijf beëindigd?’
Het antwoord erop is: Ja.

Bij een bedrijfseinde dienen alle werknemers te worden ontslagen. Dat betekent ook dat de werkgever alle werknemers
een transitievergoeding dient te betalen. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Vaak is het geld voor al die
transitievergoedingen er niet. In de praktijk zien wij dan dat werkgevers hun pensioenpot aanwenden, failliet gaan of
hun privévermogen inzetten.

De wetgever heeft deze onwenselijke situatie waargenomen en heeft daarom met ingang van 1 januari 2021 een
compensatieregeling ingevoerd bij bedrijfsbeëindiging.

Compensatie bij bedrijfsbeëindiging.

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf
1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV. Het kabinet heeft hiertoe
besloten omdat het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging, met name voor kleine werkgevers,
ongewenste financiële gevolgen kan hebben.

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief
van de werkgever is geëindigd of niet is voortgezet, onder meer wanneer de onderneming wordt beëindigd.
De compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is te vinden op www.rijksoverheid.nl en is per
1 januari 2021 in werking getreden.

Vanaf deze datum kan voor een betaalde transitievergoeding door de werkgever of zijn nabestaanden compensatie
worden aangevraagd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever en aan de
overige voorwaarden is voldaan.

Zo moet het gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en moet ervoor ten minste één van de
werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Maar het is belangrijk
om alle voorwaarden na te gaan. Dus stem dit altijd af met uw adviseur.

Compensatie wegens pensionering van de werkgever kan alleen als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd
(lees AOW-gerechtigde leeftijd) binnenkort bereikt.

Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd. In de gepubliceerde
Regeling compensatie transitievergoeding staan de termijnen vermeld waarbinnen compensatie kan worden
aangevraagd. Stem dit altijd af met uw adviseur. Want niet op tijd aangevraagd, betekent dat de compensatie niet
wordt verleend.

Conclusie

Eindelijk! Dat is mijn gevoel bij deze nieuwe regeling. Want veel ondernemers die hun bedrijf wilden beëindigen maar
dat nauwelijks konden door de vaak hoge transitievergoedingen, hebben hier (financieel) onder geleden. Ook leverde
het logischerwijs spanningen op tussen de ondernemer/werkgever en het personeel.

Gelukkig voor de kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) is er nu een compensatieregeling. Nadeel is nog wel
dat de transitievergoeding wel eerst door de werkgever moet zijn betaald om daarna compensatie aan te vragen. De
werkgever moet deze dus nog steeds ‘voorschieten’.

Maar goed, we zullen maar zeggen beter iets later compensatie dan geen compensatie.

Het betreft hier dus een spiksplinternieuwe regeling. Zorg dat u contact opneemt met uw adviseur en laat u goed voorlichten.
Het kan u een hoop geld schelen. Doe er uw voordeel mee. :)

Tot over twee weken.