X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

2 X Jubelen?

NIVO 2019-08

Vorige keer ging ik in op de zogenaamde verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, ook wel “de jubelton”
genoemd. U weet het vast wel. Die € 100.000 die  door ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de
18 en 40 jaar onbelast kan worden geschonken ten behoeve van de eigen woning. Op 8 februari 2019 stond
er in De Telegraaf een artikel met als kop ‘Rijke ouders omzeilen belasting met truc’. In het blad Arts & Auto
stond een oproep aan mensen die hun kinderen al een ‘jubelton’ hebben geschonken en dat graag nogmaals
willen doen. Ik ga hieronder op in.

Bron: De Telegraaf 8 februari 2019 'Rijke ouders omzeilen belasting met truc'

Wettelijke regeling jubelton

Eerst even (dit is het moeilijk leesbare deel J van mijn column) de wettelijke regeltjes.

Er kan gebruik worden gemaakt van “de jubelton” in 2019 als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

-  De persoon die de schenking ontvangt is op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud. De dag van
   de 40e verjaardag telt nog mee;
-  Het bedrag wordt gebruikt voor:

  • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning;
  • het aflossen van de eigenwoningschuld;
  • de aflossing van de restschuld van een eerder verkochte eigen woning;
  • het afkoopbedrag van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2021;

U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een
dure studie of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.

Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de
vrijstelling voor een dure studie.

U mag namelijk één keer in uw leven één van deze vrijstellingen gebruiken.

U leest het goed. De vrijstelling geldt niet alleen in de verhouding ouders-kinderen, maar voor iedereen. En hier zit dus
de kern van deze column.

Advertentie Arts & Auto

In het blad Arts & Auto stond de volgende advertentie: ‘Heeft u uw kind/familielid al belastingvrij geschonken voor de
aankoop van een eigen woning en zou u dit nog een keer willen doen? Wij schenken uw kind/familielid en u de onze.
Uiteraard via een notaris.’

De Telegraaf vervolgt: ‘Als het de advertentieplaatser lukt een partij te vinden, loopt de fiscus zeker 10.000 euro mis.
Dat is meer dan wat iemand met een modaal inkomen in een heel jaar afdraagt.’

Reactie Belastingdienst

Volgens de Telegraaf is de Belastingdienst op de hoogte van de truc. Volgens de Belastingdienst schenkt de heer X aan
een kind van mevrouw Y, onder de voorwaarde dat mevrouw Y schenkt aan een kind van de heer X. Hierbij is volgens de
Belastingdienst sprake van een ‘derdenbeding’. De Belastingdienst is van mening dat de kinderen de schenking, via een
omweg, van hun ouders hebben ontvangen.

Mijn visie

In de Uitvoeringsregeling Successiewet is bepaald dat een schenking voor de eigen woning onvoorwaardelijk moet zijn.
Mijns inziens kan bij bovenstaande constructie duidelijk vraagtekens worden gezet of er nog sprake is van een
onvoorwaardelijke schenking. Want mijns inziens zal men nimmer een schenking aan het kind van de ander willen doen
als die andere ouder niet hetzelfde vice versa doet.

Basisvereiste van een schenking is dat dat wordt gedaan uit liberaliteit. Zou een derde zomaar een jubelton aan een
totale vreemde van hem doen? Mijns inziens is dat volkomen lariekoek.

Daarnaast is er reeds over deze constructie gesproken in de parlementaire geschiedenis. Daar wordt gesproken over
bestrijding van constructies zoals “kruislingse schenkingen”.  Als voorbeeld wordt aangehaald de situatie dat twee broers
afspreken hun eigen kinderen € 100.000 te schenken voor de eigen woning en vervolgens kruislings aan elkaars kinderen
€ 100.000 te schenken wederom ten behoeve van de eigen woning zodat die kinderen € 200.000 onbelast zouden ontvangen.
De visie van de wetgever is dat in een dergelijke constructie feitelijk het eigen kind € 200.000 via zijn ouder krijgt, maar het
kind maar voor de helft (dus € 100.000) een beroep kan doen op de verhoogde vrijstelling (de Jubelton) eigen woning.

Wellicht kwam bij u het idee op. Wat een slimme adviseur die dit heeft bedacht. Natuurlijk kijk ik als fiscalist altijd scherp
wat er in de markt te adviseren valt. Maar ik vind dit geen advies. Ik vind het zelfs moreel verwerpelijk. Het is volstrekt
niet in lijn met doel en strekking van de wet. De wetgever heeft beoogd dat een kind tussen 18 en 40 jaar één keer in zijn
leven voor een verkrijging van zijn of haar ouders een verhoogde vrijstelling (maximaal dus die jubelton” kan inzetten.
En dus niet via een (in mijn ogen niet werkende) “omweg” dat 2 x te bereiken.

Dat is niet de bedoeling.

Binnen de fiscale kaders valt er overigens prima te adviseren en ik sluit af met een nog altijd actueel gezegde:
“Die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op den neus”.

Ik hoop dat het snel zal overwaaien en anders bent u gewezen op de risico’s.

Mocht u behoefte hebben aan een fiscaal plan om uw vermogen fiscaal gunstig en zonder fiscale problemen naar uw
kinderen/familieleden (gedeeltelijk) over te hevelen, kom gerust langs op het spreekuur van Santax. We gaan u daarbij helpen.