X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

UPDATE CORONA-MAATREGELEN (VERLENGING STEUNPAKKET)

Santip juni - 2021

Het kabinet heeft besloten om het corona-steunpakket voor ondernemers in het derde kwartaal van 2021
voort te zetten. Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van
6 miljard euro gemoeid.

Via deze pagina willen wij u graag op de hoogte stellen van het laatste nieuws met betrekking tot het
steunpakket.

 

Tegemoetkomingen inkomsten en salarissen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) is bedoeld om werkgevers compensatie te bieden voor loonkosten
van werknemers. Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. De
NOW is een vervanging van de reeds bestaande Werktijdverkorting regeling (wtv) en maakt het mogelijk om meer
werkgevers op een snellere wijze financieel tegemoet te komen.

Een zesde periode voor de NOW (NOW 4) is aangekondigd. Daarbij moet een onderneming minimaal 20% omzetverlies
hebben om in aanmerking te komen voor de subsidie. In de nieuwe periode van de NOW, juli tot en met september 2021,
wordt de referentiemaand februari 2021.

Daarnaast heeft Minister Koolmees (SZW) zes maatregelen voorgesteld waarmee de administratieve lasten rondom
de NOW-controle kunnen worden verlicht:
1.    Verhoging drempelbedrag: bij de NOW 3 en 4 gaat het drempelbedrag omhoog naar €40.000 voor zowel het
       voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag.
2.    Beperking werkzaamheden: financiële administratie laten uitvoeren door een deskundige derde.
3.    Controle NOW 3 en 4 gezamenlijk: dit zorgt ervoor dat er een aanzienlijke bperking in de controlewerkzaamheden
       kan worden bereikt en zo zullen de administratieve lasten voor de aanvrager dalen.
4.    Aanpassing standaard 3900N
5.    Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
6.    Aanpassing controlepiramide

Tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (Tozo)

De Tozo is een regeling waarmee zelfstandig ondernemers bij hun gemeente een beroep kunnen doen op ondersteuning
als zij door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via
een versnelde procedure van maximaal 4 weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.
Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De maximale ondersteuning
bedraagt € 1.500 per maand.

De TOZO wordt verlengd tot 1 oktober 2021 (TOZO 5). De voorwaarden ervan veranderen niet.  De focus van de
Tozo komt bij toekomstige aanvragen echter meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers
zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal wordt uitgesteld naar 1 januari 2022 (was 1 juli 2021). Er
wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die vanwege de coronacrisis veel omzet verliezen, maar
wel doorlopende vaste lasten hebben. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL bij meer dan 30% omzetverlies.

De hoogte van de tegemoetkoming is nog steeds afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het
vastelastenpercentage van de sector.

Het kabinet heeft besloten de TVL te verlengen.

Twee wijzigingen:

- De maximale subsidie voor grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) is verhoogd voor het tweede kwartaal van
  2021 van €600.000 naar €1.200.000.

- Daarnaast is besloten dat ondernemers vanaf het tweede kwartaal zelf mogen kiezen tussen twee referentieperioden
  voor de TVL.

Regeling voor startende ondernemers

Startende ondernemers hebben vaak geen recht op de TVL voor het eerste kwartaal van 2021. Daarom is er een aparte
startersregeling georganiseerd voor ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Deze ondernemers kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor steun bij het betalen
van hun vaste lasten.

Mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres kunnen een beroep doen op de regeling.
Middels deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies
hadden t.o.v. het derde kwartaal van 2020 een aanvraag doen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 124.999.

Over de subsidie dient overigens geen belastingheffing te worden betaald.

Tijdelijke ondersteuning noozakelijke kosten (TONK)

Voor mensen die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Deze tegemoetkomingsregeling is onder meer bedoeld voor
zelfstandigen die veel van hun opdrachten hebben zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken.
Gemeenten kunnen bijzondere bijstand verstrekken als het voor huishoudens door bijzondere omstandigheden niet
meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen.

De TONK wordt verlengt t/m het derde kwartaal van 2021,waardoor het aanvragen van de TONK ook nog over de
periode juli tot en met september 2021 mogelijk is.

 

Belastingmaatregelen

Uitstel van betalingen en belastingen

De periode om de opgebouwde belastingschulden tot 1 juli 2021 behoeven pas vanaf 1 oktober 2022 in plaats van de
eerdere 1 oktober 2021 te worden terugbetaald. Niet in 3 jaar maar in 5 jaar tijd.
Wel geldt als voorwaarde dat de loon- en omzetbelasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet
worden voldaan.
Want vanaf 1 juli 2021 mogen er geen nieuwe belastingschulden meer worden opgebouwd.

Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 vanaf
1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde
voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat vanaf 1 januari 2022 omhoog naar
1% (nu: 0,01%). Vervolgens gaat dit stapsgewijs omhoog tot 4% op 1 januari 2024.

Geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen

Om ongelijkheid tussen ondernemers te voorkomen, is besloten dat er geen sprake is van generieke kwijtschelding
van nog openstaande belastingschulden.

 

Kredietfaciliteiten

TOA (Time Out Management) - krediet

Het TOA-krediet stelt mkb-bedrijven, die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn, in
staat om uitgaven en investeringen ten behoeve van de (her)start van de bedrijfsactiviteiten te maken. Een bedrijf
kan max. € 100.000 aan TOA-krediet verstrekken. Daar komt bij dat bedrijven aan wie het krediet wordt verstrekt
12 maanden gratis coaching krijgen om het bedrijf weer goed op de rails te zetten.

De volgende kredietregelingen worden verlengd t/m 31 december 2021:
•    Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
•    Klein Krediet Corona Garantieregeling (KKC)
•    Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
•    Qredits Corona OverbruggingsLening (COL)

 

Verlenging sectorale maatregelen

Cultuur en creatieve industrie

Voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen is 25 miljoen euro beschikbaar en voor BIS- en
erfgoedwetinstellingen 45 miljoen euro. Voor leningen aan opengestelde monumenten is een extra bedrag van
25,75 miljoen euro beschikbaar.

Sport

De steunmaatregelen voor sport zullen in principe met 1 kwartaal worden verlengd, waarbij rekening zal worden
gehouden met het effect van de daadwerkelijke versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector.

Dierentuinen

Het kabinet trekt 42,5 miljoen voor dierentuinen voor de periode dat zij nog gesloten waren in het tweede kwartaal 2021.
Het subsidiebedrag wordt wel gecorrigeerd, dit omdat dierentuinen inmiddels (vanaf 19 mei) weer gedeeltelijk open zijn.

 

Ook belangrijk: BIK-regeling vervangen door verlaging werkgeverspremie

De omstreden Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) ligt onder vuur. De Europese Commissie heeft
onlangs kenbaar gemaakt dat de regeling, waarmee investeringen door bedrijven gestimuleerd worden, kan worden
beschouwd als illegale staatssteun. Hierom wil het kabinet de regeling intrekken.

De BIK werd ingevoerd voor 2021 en 2022. Het kabinet hoopte investeringen aan te jagen en zo de geraakte economie
aan te wakkeren. Eind vorig jaar is de BIK aan de Europese Commissie voorgelegd en uit “informeel overleg”
waarschuwt het EC dat de regeling aangemerkt zou kunnen worden als ongeoorloofde staatssteun. Het kabinet wil
het liefst dat de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 wordt ingetrokken. De wet moet dan wel gewijzigd
worden, dus de Tweede en Eerste Kamer moeten daarmee akkoord gaan. Gezien de eerdere kritiek op de BIK-regeling
vanuit verschillende coalitie- en oppositiepartijen, lijkt het erop dat dit geen probleem zal gaan worden.

Het kabinet komt met het volgende alternatief: het verlagen van de werkgeverspremie Algemeen werkloosheidsfonds
(AWf). Met deze verlaging hoopt het kabinet dat er bij bedrijven meer geld vrijkomt om te investeren.