X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

TWEEDE NOODSTEUNPAKKET VOOR ONDERNEMERS

Woensdag 20 mei werd het zogenoemde Noodpakket 2.0 met steunmaatregelen voor ondernemers gepresenteerd door het Kabinet. Diverse maatregelen uit het eerste noodpakket worden verlengd waarbij verschillende voorwaarden worden aangepast. Het kabinet stelt dat het nieuwe noodpakket bedrijven en werkenden zal ondersteunen, maar dat het beperken van de economische schae en het doorstaan van deze crisis een gedeelde verantwoordelijkheid is van de overheid en samenleving.

 

Het tweede noodpakket bestaat uit de volgende maatregelen:

1. Aanpassing eerste NOW-regeling (NOW 1);

2. Verlenging NOW-regeling met aangepaste voorwaarden (NOW 2);

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) als opvolger TOGS;

4. Verlenging Tozo-regeling met aangepaste voorwaarden (Tozo 2);

5. Verlenging aanvraagtermijn uitstel van betaling en overige fiscale maatregelen.

In het onderstaande worden de maatregelen nader uitgewerkt en toegelicht. Heeft u naar aanleiding van het onderstaande vragen, of heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

1. Aanpassing 1e NOW-regeling 

De eerste NOW-regeling (ziende op de periode maart, april, mei 2020) is voor de derde keer gewijzigd. De wijzigingen werken terug naar het begin van de regeling. Ook is bekend gemaakt dat de NOW-regeling met 3 maanden wordt verlengd. Deze verlenging zal met aangepaste voorwaarden zijn welke worden uitgewerkt in NOW 2. De belangrijkste wijzigingen in NOW 1 vindt u hieronder.

 

Loonsombepaling

Binnen de NOW-regeling werd als uitgangspunt de loonsom over januari 2020 aangehouden. Voor bedrijven met een lage loonsom over deze maand pakte dit nadelig uit. Het kabinet heeft nu bepaald dat, indien de loonsom van maart t/m mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, bedrijven de NOW 1 mogen baseren op de werkelijke loonsom over maart tot en met mei, waarbij de loonsom over april en mei wordt meegeteld voor maximaal de loonsom over maart. Dit geldt ook voor bedrijven zonder loonsom over januari 2020 en/of november 2019.

Deze wijziging zal automatisch worden toegepast bij de berekening van de definitieve subsidie, wat op z’n vroegst in september zal plaatsvinden. Het voorschot wordt nog steeds bepaald op basis van de loonsom over januari, deze kan niet worden aangepast. Het UWV zal bedrijven benaderen waarvoor de subsidieaanvraag is afgewezen vanwege de loonsom over januari.

 

Bepaling omzetdaling bij overgang van onderneming 

Om de omzetdaling te bepalen moet 25% van de omzet over 2019 worden gehanteerd. Er geldt een andere bepaling voor bedrijven die zijn gestart na 1 januari 2019 om de referteomzet te bepalen. Zij moeten de werkelijke omzet bepalen tussen het einde van de maand waarin de bedrijfsuitoefening is gestart en 29 februari 2020. Dit moeten ze omrekenen naar drie maanden. De onderneming moet dan wel gestart zijn vóór eind januari 2020.

Deze methode gold niet voor ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen. Dit is echter veranderd. Zij kunnen op verzoek hun referteomzet op dezelfde wijze bepalen. De overname van de onderneming moet dan echter wel hebben plaatsgevonden vóór eind januari 2020.

Het is nog niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met een IB-onderneming die met terugwerkende kracht is ingebracht in de BV. Het lijkt dat die omzet aan de eerdere maanden mag worden toegerekend en dat er dus referteomzet is. Dit biedt, in combinatie met de versoepeling van de loonsombepaling, wellicht steun voor ondernemingen die begin 2020 van rechtsvorm zijn gewijzigd (onder voorwaarde dat er in maart 2020 een voldoende loonsom in de BV was).

 

Incidentele beloningen elimineren uit loonsom januari 

Een groot aantal bedrijven hebben in januari 2020 incidentele beloningen uitbetaald, zoals een 13e maand over 2019. Hierdoor was de loonsom over januari 2020 hoog. Dit zou leiden tot een flinke korting op de subsidie. Hierdoor is nu bepaald dat incidentele beloningen uit de loonsom van januari 2020 worden gehaald.

 

Langer openstellen aanvraag NOW 1

De aanvraagtermijn voor de regeling wordt verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 5 juni 2020.

 

Accountantsverklaring 

De aanvragen die nu voor NOW 1 worden ingediend, betreffen voorlopige aanvragen voor een voorschot op basis van inschattingen. Er moet later nog een definitieve aanvraag worden ingediend met de definitieve kerngetallen. Soms moet hierbij een accountantsverklaring worden afgegeven. De grenzen hiervoor zijn ook gepubliceerd. Een accountantsverklaring is verplicht indien:

 • Een voorschot is ontvangen van 100.000 euro of meer;
 • Een definitieve subsidie van 125.000 euro of meer wordt ontvangen;
 • Een beroep wordt gedaan op de individuele regeling als het concern minder dan 20% omzetdaling heeft maar een
          individuele maatschappij 20% of meer.

Als de accountantsverklaring niet verplicht is, is er wel nog een verklaring van een derde deskundige nodig als het voorschot minstens 20.000 euro bedraagt en/of de (verwachte) definitieve subsidie minimaal 25.000 euro bedraagt. Het is wel nog de vraag of deze grenzen ook op concernniveau gelden of niet. De omzetverklaring moet in deze verklaring worden bevestigd. De ondernemer is ten allen tijde verplicht een goed controleerbare administratie aan te leggen en te onderhouden. Ook moet een onderneming actief melding maken van de verwachting dat niet langer aan de voorwaarden voor de NOW wordt voldaan.

Binnen 24 weken van de gekozen meetperiode moet de definitieve subsidie worden aangevraagd. De termijn wordt verlengt tot 38 weken voor aanvragen waarvoor een accountantsverklaring nodig is. De definiete aanvragen voor NOW 1 kunnen worden gedaan vanaf 7 september 2020.

 

2. Verlenging NOW-regeling met aangepaste voorwaarden (NOW 2)

De NOW-regeling wordt met drie maanden wordt verlengd (dit wordt NOW 2). Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen vanaf (vermoedelijk) 6 juli 2020 wederom een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Dit geldt dan voor de periode juni, juli en augustus 2020. 
 

Now 2

Een aanvraag indienen voor NOW 2 kan worden gedaan worden door bedrijven die nog geen, en bedrijven die al wel gebruik gebben gemaakt van de NOW-regeling. De aanvraagperiode loopt t/m 31 augustus 2020. Deze verlengde NOW-regeling gebruikt dezelfde methode van tegemoetkoming als NOW 1. De huidige voorwaarden uit NOW 1 blijven dus voor NOW 2 gelden. NOW 2 bevat echter ook een aantal aanpassingen en aanvullende voorwaarden. De belangrijkste wijzigingen in NOW 2 zijn:

 

Meetperiode omzetdaling 

De meetperiode is opnieuw een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, die begint op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als ondernemingen ook een beroep hebben gedaan op NOW 1, moet de meetperiode uit NOW 2 aansluiten op de meetperiode uit NOW 1.

 

Referentiemaand loon 

De referentiemaand voor NOW 2 is gesteld op maart 2020. Als ondernemingen werken met een verloning per 4 weken, wordt dit waarschijnlijk gesteld op de 3e periode van 2020. Er wordt geen rekening gehouden met loonaangiftes die na 15 mei 2020 zijn binnengekomen. Het voorschot wordt bepaald op 80%, op basis van het loon over maart.

Na de definitieve aanvraag wordt het loon over maart vergeleken met het werkelijke loon over juni t/m augustus.

 

Korting bij aanvraag ontslag 

Als bij NOW 2 ontslag op bedrijfseconomische gronden wordt aangevraagd in de periode 1 juni t/m 31 augustus, wordt de NOW 2 subsidie gekort met 100% (bij NOW 1 was dit 150%) van het loon van de betrokken werknemers. Het is niet van belang of het ontslag wordt toegekend of niet. Er moet wel in

overleg met de vakbonden worden getreden als het om een ontslag van 20 werknemers of meer gaat.

 

Verhoging opslag 

Er wordt via de NOW een subsidie verleend van max. 90% van de loonkosten. Om de loonkosten te bepalen wordt het loon over maart 2020 gehanteerd, en verhoogd met een opslag. Deze opslag is voor de dekking van pensioenpremies, vakantiegeld en sociale lasten. Onder de NOW 2 is deze opslag verhoogd van 30% naar 40%.

 

Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen

Er werden bij de versoepeling van de concernregeling van NOW1 al aanvullende voorwaarden van toepassing. Door deze voorwaarden is het niet toegestaan om over 2020 dividenden of bonus-en winstuitkeringen aan directie of bestuur te doen. Ook eigen aandelen inkopen is niet toegestaan. Dit verbod geldt tot en met de dag in 2021 waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

Deze voorwaarden worden nu ook van toepassing bij de gehele NOW2-regeling, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de versoepeling van de concernregeling. De voorwaarden gelden alleen als voor de subsidie uiteindelijk een accountantsverklaring verplicht is. Het verbod op bonussen geldt niet voor “gewone werknemers” die niet tot de directie behoren.

 

Scholing 

Als een onderneming beroep doet op NOW 2, krijgt deze een inspanningsverplichting om zijn werknemers te stimuleren aan bijscholing te doen. Er wordt hiervoor een aanvullend budget gecreëerd onder de naam “NL leert door”. Deze subsidie wordt opengezet in het tweede halfjaar van 2020.

 

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) als opvolger van de TOGS

Een op 20 mei nieuw ingevoerde regeling is de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL). De regeling biedt ondernemers een tegemoetkoming voor de vaste lasten en is de opvolger van de, in het huidige noodpakket geïntroduceerde, TOGS regeling.
 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemingen konden onder het eerste noodpakket een onbelaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro (TOGS). Dit bedrag zou in de maanden maart tot en met mei een dekking geven aan de vaste lasten. In het tweede noodpakket wordt deze regeling opgevolgd door de tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

 

Voorwaarden TVL

De TVL is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot maximaal 50.000 euro tegemoetkoming krijgen voor de maanden juli t/m september om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door de RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus 2020. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni 2020, maar is tot 26 juni 2020 aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

 

4. Verlenging Tozo-regeling met aangepaste voorwaarden (Tozo 2)

De huidige Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) wordt met drie maanden, maar met een aangescherpte voorwaarde, verlengd. 

DGA’s en zelfstandige ondernemers konden onder het eerste noodpakket een uitkering bij hun gemeente aanvragen ter grootte van het sociale minimum en/of voor een bedrijfskrediet van maximaal 10.157 euro. Deze regeling wordt voorgezet voor een periode van 3 maanden, dus t/m 31 augustus. Tozo 2 bevat wel aangescherpte voorwaarden.

Onder Tozo 1 hoeft er geen rekening worden gehouden met:

 • vermogen van de ondernemer/DGA;
 • kostendelersnorm;
 • levensvatbaarheid van het bedrijf;
 • inkomen van de partner.

Onder Tozo 2 moet nu wél rekening worden gehouden met het inkomen van de partner. Er is geen recht op Tozo 2 als de partner van de ondernemer/DGA al een inkomen van minimaal 1.500 euro netto heeft. Bij aanvraag van Tozo 2 zal een verklaring moeten worden verstrekt door de ondernemer en zijn/haar partner over het inkomen van de partner.

De mogelijkheid voor het aanvragen van het bedrijfskrediet blijft hetzelfde. Als ondernemers nog niet het volledige bedrag aan lening hadden gevraagd bij Tozo 1, kunnen ze dit wel onder Tozo 2 aanvullen tot het maximum.

De uitkeringsperiodes van Tozo 1 en Tozo 2 mogen elkaar niet overlappen.

 

5. Verlenging aanvraagtermijn uitstel van betaling en overige fiscale maatregelen

Het kabinet heeft diverse fiscale maatregelen verlengd en heeft tevens de aanvraagperiode bijzonder uitstel van betaling verlengd tot 1 september 2020.
 

Verlenging aanvraagperiode bijzonder uitstel van betaling

Het is mogelijk voor ondernemers om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden te krijgen voor betaling van bijna alle belastingsoorten. Hier is geen verdere controle voor nodig. Als er langer uitstel nodig is dan 3 maanden én de totale belastingschuld groter is dan 20.000 euro, dan is er een verklaring van een derde-deskundige nodig. Er moet dan o.a. een aannemelijke liquiditeitsbegroting worden meegestuurd.

De periode waarbinnen de eerste termijn van drie maanden kan worden aangevraagd, wordt verlengd tot 1 september. De eerste termijn kan slechts één keer per onderneming worden aangevraagd.

Voor uitstel van betaling voor langer dan drie gaat een verbod gelden op dividend, winstuitkeringen, bonussen en inkoop van eigen aandelen. De ondernemer dient hier een verklaring over af te leggen. De vormgeving van deze verklaring wordt nog uitgewerkt.

Het toegekende uitstel langer dan 3 maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar dat zal niet eerder zijn dan 1 september 2020, Ondernemingen krijgen dan een passende betalingsregeling aangeboden na afloop van de uitstelperiode (de concrete vormgeving hiervan is nog niet bekend gemaakt).

De verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente tot 0.01% wordt verlengd tot 1 oktober. Houdt u bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting wel rekening met de termijn die de Belastingdienst heeft voor het opleggen van de aanslag en de betaaltermijn. Deze kan 19 weken bedragen. Stel de aangifte van 2019 dus niet te lang uit.

Verlenging overige fiscale maatregelen

Alle overige fiscale maatregelen worden verlengd tot 1 september 2020. Dit betreft onder andere:

 • Btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen;
 • Btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel;
 • versoepeling urencriterium voor ondernemers in de inkomstenbelasting;
 • periode van betaalpauze eigenwoningleningen.

 

 

Bronnen: KVK, RVO, Taxlive, Kamerbrief, Ministerie van Economische zaken en klimaat d.d. zomer 2020.