X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

PEB: PARTNERCOMPENSATIE HOE DAN?

Santip 2017-9

Het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) is van kracht geworden met ingang van 1 april 2017. Directeur-grootaandeelhouders (hierna: Dga) hebben nu een “oplossing” gekregen om “af te kunnen” van het Pensioen in eigen beheer.

Daarvoor heeft Wiebes 2 opties bedacht, namelijk afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer in een “oudedagsverplichting (hierna: ODV)”  bij de eigen B.V. 
Van belang is de bescherming van de partner van de Dga. In 80% van de gevallen een vrouw. Als zij haar goedkeuring niet geeft, gaat het feest niet door. Of de gesprekken met de partner echt een feestje zijn, waag ik te betwijfelen. Mijns inziens zijn de discussies eerder voer voor vervelende gesprekken. Als men al tot afspraken komt, dienen mijns inziens de afspraken vastgelegd te worden in een overeenkomst bij de notaris. En zorg ervoor dat de partner onafhankelijk advies kan inwinnen als zij dat wenst.

Compensatie bij echtscheiding

De mogelijke compensatie aan de partner van de dga die instemt met de afstempeling van het pensioen in eigen beheer (PEB) gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV), blijft omkleed met vaagheden en daardoor valkuilen. Compensatie zal zich vooral voordoen in de situatie van huwelijkse voorwaarden. Het voert hier te ver door om de argumenten van de compensatie uit te leggen. Compensatie en de hoogte daarvan hangt namelijk van en groot aantal feiten en aandachtspunten af.

De praktijk zal naar alle waarschijnlijkheid veelvuldig gebruik gaan maken van een, tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot uitfasering van het PEB, door staatssecretaris Wiebes (Financiën) goedgekeurde suggestie van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs). “Hierdoor kan van een passende compensatie ook sprake zijn als partijen een (aanvullende) bepaling opnemen in de huwelijkse voorwaarden of in een onderhandse overeenkomst dat compensatie uitsluitend en analoog aan de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) plaatsvindt als zich de situatie van echtscheiding of vooroverlijden van de dga voordoet. De daadwerkelijke berekening van de compensatie kan dan worden uitgesteld tot het moment van scheiden of overlijden.”

Te summier

Enkel de afspraak: 'compensatie bij echtscheiding/overlijden op basis van de fictie dat voor het bepalen van deze financiële compensatie de Wet VPS nog van toepassing is', klinkt simpel, verleidelijk (om moeilijke discussies nu niet te hoeven aangaan, en is eenvoudig toe te passen. In die summierheid van de afspraak, schuilt het gevaar. Vragen die tijdens de echtscheiding onherroepelijk naar boven komen, blijven nu immers onbeantwoord. De fictie dat de Wet VPS nog van toepassing is, zal partijen parten gaan spelen bij echtscheiding als men niet reeds nu aan die afspraak extra uitgangspunten en andere afspraken toevoegt.

Conclusie

Uit de praktijk blijkt dat er nauwelijks interesse is voor het onderwerp. Cliënten vertrouwen op hun adviseur. Dit is heel specialistische materie. Zorg dat u en uw partner zich goed la(a)t(en) adviseren. Even een briefje ondertekenen door de vrouw aan de keukentafel met enkel bovengenoemde afspraak erin verwerkt, is later reden absoluut reden voor een vechtscheiding. Laat het zover niet komen!