X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

GA VERREKENEN!

Santip 2019 - jan

Bijna alle mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben een zogenaamd “periodiek verrekenbeding” (ook wel “Amsterdams verrekenbeding” genoemd)  in hun akte van huwelijkse voorwaarden staan. Het niet verrekenen heeft desastreuze financiële gevolgen. En toch gebeurt het niet. Waarom is dat?

Ga (alsnog) Verrekenen

De oliebollen zijn gegeten. Dus wordt het tijd om met de echtgenote de bankboekjes er bij te pakken en te gaan verrekenen over 2018. En indien de echtelieden dit nog niet gedaan hebben over de voorgaande jaren neem dat dan gelijk mee en leg de uitkomst van de verrekening over het jaar 2018 en eventueel de voorgaande jaren vast in een vaststellingsovereenkomst.

Een periodiek verrekenbeding biedt de mogelijkheid tijdens het huwelijk vermogen over te hevelen naar de wederhelft. Vaak is dat de minst verdienende partner. De verrekening is een geldige juridische titel voor een betaling. Zij kan dus niet door een curator worden aangetast. Hierdoor wordt de bescherming tegen de gevolgen van faillissement vergroot.

De verrekening is ook geen schenking, zodat heffing van schenkbelasting niet aan de orde komt. De vermogensbescherming wordt alleen bereikt als daadwerkelijk betalingen plaatsvinden, niet als de verrekening plaatsvindt door middel van schuldigerkenning.

Verrekend wordt het zogenaamde “overgespaarde inkomen”. Dit is het inkomen dat letterlijk “over” is in (nagenoeg altijd) een kalenderjaar . Dit is dus het inkomen van de beide echtelieden minus de kosten van de huishouding.

Soms wordt de verrekening beperkt tot de inkomsten uit arbeid/onderneming en blijft inkomen uit vermogen, zoals rente, dividend en huur, buiten de verrekening. Uit de  huwelijkse voorwaarden blijkt hoe omvangrijk of hoe beperkt het inkomensbegrip is gedefinieerd. Dit kan financieel enorme verschillen geven qua uitkomst. Dus een goede toetsing van het inkomensbegrip bij het verrekenen is essentieel.

Niet verrekenen en einde huwelijk

Ik gaf al aan dat niet verrekenen enorme financiële gevolgen kan hebben. Ik ben niet zo’n voorstander om wetsartikelen op te schrijven in verband met de vaak ingewikkelde formulering ervan. Maar dit artikel is redelijk duidelijk. Het gaat om artikel BW 1:141 lid 3 en ik heb de belangrijkste delen in ROOD gearceerd.

Artikel 1:141 lid 3 BW

Indien bij het einde van het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen periodieke verrekenplicht als bedoeld in het eerste lid niet is voldaan, wordt het alsdan aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de verrekenplicht anders voortvloeit. Artikel 143 is van overeenkomstige toepassing

Als er sprake is van een niet uitgewerkt periodiek verrekenbeding kan de verrekeningsgerechtigde echtgenoot zich op het standpunt stellen bij het einde van het huwelijk dat al het vermogen in de verrekening moet worden betrokken, tenzij de andere echtgenoot aantoont dat het opgebouwde vermogen niet tot het te verrekenen vermogen behoort.

Het bovenstaande is nogal technisch. Vaak hoor je dan aan de keukentafel dat de op huwelijkse voorwaarden gehuwde echtelieden bij een echtscheiding alsnog getrouwd zijn in de gemeenschap van goederen en dus ook financieel op die manier uit elkaar (moeten) gaan.

Dit is juridisch niet juist verwoord, maar in financiële zin komt het daar dan wel regelmatig op neer. Maar, zoals gezegd, ligt het juridisch en financieel genuanceerder.

Conclusie

Als echtgenoten wensen te voorkomen dat bepaald vermogen, bijvoorbeeld de waarde van de onderneming, niet in de verrekening wordt betrokken en dat ook zo voor ogen hadden bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden is het van essentieel belang dat zij hun administratie goed documenteren én jaarlijks  verrekenen.

De meeste adviseurs spreken hier niet met hun cliënten over. Ze zijn er vaak onbekend mee. Het is natuurlijk in beginsel ook een document dat door de notaris in het verre verleden opgesteld is.

Maar de praktijk leert dat de echtelieden niet verrekenen met alle financiële gevolgen van dien. De reden hiervan is dat zij zich niet realiseren wat de gevolgen er van zijn. Maar ook is het niet de meest favoriete klus van de echtelieden om samen te gaan doen. En vaak weten ze ook niet hoe.

Santax weet wel hoe. Sander Schilder doceert al jaren hierover aan accountants, belastingadviseurs en advocaten.

De meest praktische manier is om dit ook gelijk te doen met het maken van de aangifte inkomstenbelasting. Wij helpen u graag en u slaat gelijk twee vliegen in één klap. Uw aangifte inkomstenbelasting is meest fiscaal optimaal gedaan en de jaarlijkse verrekening wordt voor u opgesteld in een vaststellingsovereenkomst.

Hiermee blijft het financieel voor partijen overzichtelijk en blijven de afspraken overeind die ze destijds bij de notaris hebben gemaakt. Ook bij een echtscheiding!

U bent van harte welkom op Zuideinde 8 te Volendam. De koffie staat klaar.