X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

DE VERVANGER VAN DE WET DBA

Santip 2019 - december

De vervanger van de Wet DBA, de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring
is eind oktober gepubliceerd. De nieuwe Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigen-

verklaring moet zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid geven. Met deze wet kunnen zij
hun arbeidsrelatie beter duiden en wordt schijnzelfstandigheid voorkomen.

In het kort:

In de nieuwe Wet zijn twee belangrijke nieuwe zaken opgenomen:

 • een minimumtarief van 16 euro per uur voor zelfstandigen
 • de zelfstandigenverklaring.

De wettekst is momenteel nog in concept. Betrokken partijen kunnen nog tot 9 december 2019 reageren
op de conceptwettekst. Mogelijk besluit de minister daarna nog tot wijzigingen of aanpassingen. Daarna
moet het wetsvoorstel nog behandeld worden door de Eerste en Tweede kamer.

Minimumtarief voor zzp’ers

Er komt een minimumtarief van 16 euro per uur. Dit tarief gaat voor alle zzp’ers gelden, zowel voor de
mensen met zakelijke als particuliere klanten. Ook komen er geen andere criteria zoals de duur van een
opdracht, waar een zzp’er werkt, of voor hoelang, bepaalt immers niet of een inkomen genoeg is om van
te leven. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is
rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige
werkzaamheden, zoals administratie. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus
maakt. Kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro.

Opbouw minimumtarief zzp’ers

Volgens het kabinet is een tarief van 16 euro voldoende om een bestaansminimum te verdienen bij 40 uur
werk per week en 46 werkweken per jaar. Van die 16 euro moeten de zzp’ers ook hun reserveringen doen,
voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en algemene kosten. Het minimumtarief wordt jaarlijks op 1 januari
geïndexeerd aan de hand van het sociaal minimum.

Wie is een zelfstandige?

Dit wetsvoorstel omschrijft een zelfstandige als iemand die werkzaamheden verricht anders dan op basis
van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling. Het minimumtarief gaat gelden voor elke zelfstandige.
Daarbij is leeftijd, aard van de werkzaamheden of nationaliteit niet relevant. Het minimumloon geldt dus ook
voor zzp’ers jonger dan 21. Iedereen die als zzp’er werkt in Nederland heeft recht op ten minste 16 euro
per uur. Wel komen er in de toekomst mogelijk nog categorieën die een uitzondering op deze wet vormen.

Wie is verantwoordelijk?

De opdrachtgever is straks verantwoordelijk voor de betaling van het minimumtarief. Daarom wordt het nog
belangrijker om vooraf een goede inschatting te maken van de verwachte hoeveelheid uren die aan de
opdracht gaat worden besteed. Als achteraf blijkt dat die uren zijn overschreden, moet de opdrachtgever
op basis van de daadwerkelijke kosten en bestede uren beoordelen of hij nog wel het minimum zzp-loon
heeft betaald. Overigens kunnen de zzp’er en opdrachtgever samen vaststellen welke kosten en uren
direct aan de opdracht toerekenbaar zijn.

Direct aan de opdracht toe te rekenen

In de wet staat wel alvast een lijst van kosten en uren die wel tot de opdracht toe te rekenen zijn:

 • de kosten voor de voorbereiding van de opdracht
 • de kosten voor de feitelijke uitvoering van de opdracht
 • de uren die besteed zijn aan de uitvoering van de opdracht
 • de uren die besteed zijn aan het reizen van en naar de opdracht
 • kosten voor vervoer in het kader van de opdracht (met een uitzondering, zie hieronder)

Niet aan de opdracht toe te rekenen

In het wetsvoorstel zijn ook alvast wat zaken opgenomen die in elk geval niet direct toerekenbaar zijn.

 • kosten en tijd voor vervoer van en naar de vaste woon- of verblijfplaats en voor vervoer tussen
          bestemmingen van verschillende opdrachten;
 • kosten en tijd acquisitie- en representatiekosten;
 • kosten en tijd voor administratie;
 • kosten en tijd voor scholing en studie en kosten voor vakliteratuur;
 • verzekeringspremies, tenzij de verzekering enkel is afgesloten voor de opdracht;
 • kosten voor communicatie en communicatiemiddelen;
 • kosten en tijd voor het opstellen en ondertekenen van de overeenkomst tussen de opdrachtgever
          en de zelfstandige
 • kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van de zelfstandigenverklaring
 • kosten voor bedrijfsmiddelen die voor meerdere opdrachten worden of zullen worden gebruikt;
 • kosten voor de ontwikkeling van een dienst indien deze dienst voor meerdere opdrachtgevers wordt
          of zal worden verricht.

Staan de kosten of uren niet in het wetsartikel? Dan moeten de door partijen zelf een oordeel geven.

Zelfstandigenverklaring

Voor zzp’ers die minimaal 75 euro per uur verdienen hoeven geen loonheffingen en de
werknemersverzekeringenbetaald te worden. Deze opdrachtgevers en zzp’ers mogen afspraken met
elkaar maken en vastleggen in een zogenaamde zelfstandigenverklaring.

Wat is een zelfstandigenverklaring?

De wetgever heeft in de wettekst verduidelijkt wat de zelfstandigenverklaring is: ‘een verklaring van een
werkverstrekker en een werkende dat zij willen dat de rechtsgevolgen van een geldige 
zelfstandigenverklaring (…) ten aanzien van de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premie voor de
volksverzekeringen, de premies voor de werknemersverzekeringen, de
inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, de werknemersverzekeringen en het
arbeidsrecht op hun arbeidsrelatie van toepassing zijn.’

Kortom: u geeft in een document aan dat er geen traditionele werkgever – werknemersrelatie is en dat u
beiden niet wenst dat de heffingen en premies door de werkverstrekker worden gedragen.

Wat staat er in de zelfstandigenverklaring?

In de conceptwettekst zijn de minimumeisen voor een geldige zelfstandigenverklaring opgenomen:

 • de zelfstandigenverklaring maakt deel uit van een schriftelijke overeenkomst waarin de werkverstrekker
          en de werkende overeenkomen dat de werkende werkzaamheden
          gaat verrichten;
 • het kvk-nummer van de zzp’er is opgenomen;
 • de overeenkomst en de zelfstandigenverklaring moeten voor aanvang van de werkzaamheden door
          beide partijen worden ondertekend en van een dagtekening zijn voorzien;
 • in de overeenkomst is opgenomen dat het de bedoeling is van beide partijen dat de overeenkomst
          niet voldoet aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst
 • de overeengekomen werkzaamheden duren niet langer dan een jaar;
 • de werkende ontvangt voor de werkzaamheden een arbeidsbeloning ten minste 75 euro per uur.

Wat moet de werkverstrekker doen?

Daarnaast moet ook de werkverstrekker aan een aantal verplichtingen voldoen:

 • de zelfstandigenverklaring en de schriftelijke overeenkomst van werkzaamheden dienen in de
          administratie te worden opgenomen;
 • voor aanvang van het werk moet een document in de administratie worden opgenomen waaruit blijkt
          dat deze zzp’er ten minste 75 euro per uur zal ontvangen;
 • uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de toepassingsperiode eindigt
          neemt de werkverstrekker een overzicht op in de administratie, getekend door de zzp’er waarin staat:
  • het totaal betaalde of te betalen bedrag voor de werkzaamheden over de toepassingsperiode
           exclusief omzetbelasting;
  • de totale arbeidsbeloning over de toepassingsperiode;
  • de arbeidsbeloning per uur over de toepassingsperiode;
  • de direct aan de werkzaamheden toe te rekenen kosten en tijd overeenkomstig over de
           toepassingsperiode, waarin die kosten zijn uitgesplitst per kostensoort en waarin die tijd is
           uitgesplitst per kalendermaand;
  • de datum van aanvang van de werkzaamheden;
  • de datum van het verstrijken van de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of, indien
           dit eerder is, de datum van beëindiging van de werkzaamheden;
  • als tegelijkertijd direct aan de opdracht toe te rekenen kosten zijn gemaakt of direct aan de
           opdracht toe te rekenen tijd is besteed voor meerdere opdrachten de werkzaamheden die
           voor die meerdere opdrachten zijn gemaakt en ten aanzien van elke werkzaamheid op te
           nemen het aantal bestaande of te verwachten opdrachtgevers waarvoor die werkzaamheid
           van belang is, de totaal gemaakte kosten van die werkzaamheid, de kosten die voor die
           werkzaamheid aan de opdracht toegerekend zullen worden, het totaal aantal bestede uren
           aan die werkzaamheid en het aantal uur dat voor die werkzaamheid aan de opdracht
           toegerekend is

 

 Bron: SalarisNet