X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

CRITERIA VOOR EXTRA CONTROLE AANGIFTE

Santip juli - 2021

Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten of wij inzicht hebben in de afhandeling van aangiften door de fiscus. Het antwoord hierop is eigenlijk gewoon nee! De ingediende aangiften worden grotendeels elektronisch afgehandeld en een gedeelte wordt “uitgeworpen voor nadere controle”. Soms kunnen wij wel raden naar de reden voor zo’n uitworp, maar een vast stramien is nog altijd niet te ontdekken.

Onlangs is er een rechtszaak geweest waarbij de Belastingdienst door de rechter werd verzocht meer inzicht te geven in de criteria voor extra controle van een aangifte. Hierbij had de belastingplichtige het idee – gezien al het gedoe rondom de toeslagenaffaire – dat zijn aangifte extra kritisch werd bekeken vanwege zijn dubbele nationaliteit. Hij vermoedde dat zijn aangifte niet was gecontroleerd en gecorrigeerd als hij deze dubbele nationaliteit niet had. De inspecteur ontkende dit, maar de Rechtbank Gelderland eiste daarvan meer bewijs.

ECLI:NL:RBGEL:2021:2129

De inspecteur heeft vervolgens zijn werkwijze toegelicht:

De inspecteur heeft aangegeven dat aangiften eerst door het systeem gecontroleerd worden op contra-informatie die de Belastingdienst heeft. Vermoedelijk zijn dit de gegevens die u in de VIA (vooraf ingevulde aangifte) ziet staan, zoals:
•    gegevens van de bank over de betaalde rente voor de eigen woning, de saldi op de bankrekeningen en beleggingen;
•    gegevens van de verzekeringsmaatschappij over lijfrentepremie en de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering; en
•    het restant persoonsgebonden aftrek uit eerdere jaren.

Daarna vindt er een tweede selectie plaats, bijv. op:
•    de hoogte van bedragen (bij een hogere aftrekpost, een groter risico);
•    de vraag of er in eerdere jaren ook al een controle heeft plaatsgevonden waaruit bijv. een correctie is voortgevloeid; en
•    de aanwezige behandelcapaciteit.

Daarnaast kan de inspecteur ook zelf vragen om de aangifte van iemand de komende jaren ‘uit te werpen’. Daarmee kan de inspecteur bijv. in de gaten houden of iemand zich aan de met hem gemaakte afspraken houdt. Komt de aangifte door beide selectierondes, dan belandt deze bij iemand op het scherm. Diegene mag er nog eens een blik op werpen. Daarna rolt er eventueel een vragenbrief uit.

In bovengenoemde zaak ontbraken de contragegevens voor de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het restant persoonsgebonden aftrek. De aftrekposten waren ongebruikelijk hoog en belastingplichtige had in voorgaande jaren te veel afgetrokken. De rechtbank stelt dat dit de reden was geweest voor de extra controle en dat er geen sprake was van etnisch profileren.

Het arrest geeft een klein inkijkje in de werkwijze van de Belastingdienst. Dit laat echter onverlet dat je er pas zeker van hen kan zijn dat de aanslag conform aangifte wordt opgelegd als er een definitieve aanslag op de mat ligt. En dan heeft de fiscus natuurlijk altijd nog de mogelijkheid tot navorderen. Hier is wel een zogenoemd nieuw feit voor nodig.