X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Schenk!?

NIVO 2019-52

Schenk!?

Dit is een vaak terugkerend adviesonderwerp. Omdat schenken aan kinderen op kalenderjaarbasis
wordt bezien, is het in de decembermaand goed om een aantal zaken eens op een rijtje te zetten.

Want schenken met een “warme hand” is toch echt veel leuker dan schenken met een “koude hand”.
En daar komt nog iets bij. Niets doen, betekent dat er taart wordt besteld bij de fiscus. Dan is het kassa!

Er zijn meerdere redenen waarom het verstandig kan zijn om op tijd te beginnen met
vermogensoverdracht aan kinderen, zoals:

 • Er kan jaarlijks gebruik worden gemaakt van een vrijstelling;
 • Er kan wellicht gebruik worden gemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling;
 • Bij overlijden hoeft minder erfbelasting te worden voldaan;
 • Ingeval van opname in een verzorgingstehuis kan minder eigen bijdrage AWBZ worden gerealiseerd;
 • Uw kinderen hebben minder vermogen dan u en betalen als gevolg daarvan minder box 3 belasting.

 

 1. Er kan jaarlijks gebruik worden gemaakt van een vrijstelling.

Er zijn meerdere redenen waarom het verstandig kan zijn om vermogen over te dragen aan kinderen,
maar uiteraard wilt u bij voorkeur dat dit geen belastingheffing met zich meebrengt. Voor schenking van
ouders aan kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 5.428 per kind (bedrag 2019). Tot dit bedrag kunt
u dus jaarlijks onbelast schenken aan uw kind(eren). Daarboven betaalt u tot een bedrag van € 124.727
(bedrag 2019) 10%.
Boven het bedrag van € 124.727 betaalt u 20%. Als uw vermogen groter is dan voormeld bedrag, zou
u er ook nog voor kunnen kiezen om nu binnen de 10%-grens te schenken en daarmee over dit bedrag
bij overlijden 10% te besparen op de dan verschuldigde erfbelasting.
 

 1. Er kan wellicht gebruik worden gemaakt van de eenmalige
  verhoogde vrijstelling.

In bepaalde omstandigheden kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige verhoogde
schenkingsvrijstelling. Dat is het geval als uw kind of zijn/haar fiscaal partner tussen de 18 en 40 jaar
oud is. In dat geval kan eenmalig € 26.040 belastingvrij worden geschonken (bedrag 2019). Ingeval uw
kind een studie volgt en de schenking voor deze studie gebruikt, geldt zelfs een eenmalige vrijstelling van
€ 54.246. En ingeval de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning, geldt een eenmalige vrijstelling
van € 102.010.

De verhoogde bedragen moeten wel echt besteed worden ten behoeve van de studie of de eigen woning
(o.a. aankoop eigen woning, aflossing hypotheek eigen woning, verbouwing eigen woning).

Er gelden wel bepaalde voorwaarden voor het geval al eerder gebruik is gemaakt van een eenmalige
verhoogde vrijstelling tot een lager bedrag. Dan kan niet zonder meer worden aangevuld tot voormelde
verhoogde vrijstellingen. Laat je hierin goed adviseren!
 

 1. Bij overlijden hoeft minder erfbelasting te worden voldaan

Door jaarlijks te schenken aan uw kinderen en gebruik te maken voor de geldende vrijstellingen, is er op
het moment van overlijden bij de schenker minder vermogen over, waardoor minder erfbelasting
verschuldigd zal zijn. Het reeds geschonken vermogen wordt bij de schenker niet meer belast met
erfbelasting als deze overlijdt, tenzij de schenking binnen 180 dagen voor overlijden heeft plaatsgevonden.
 

 1. Minder eigen bijdrage Wlz (Voorheen AWBZ)

Ingeval u in een verzorgingstehuis wordt opgenomen, bent u een eigen bijdrage Wlz (voorheen AWBZ)
verschuldigd. De hoogte van deze eigen bijdrage is, naast de hoogte van uw inkomen, mede afhankelijk
van de hoogte van uw vermogen in Box 3. Door het verlagen van uw vermogen kunt u mogelijk daarmee
uw eigen bijdrage Wlz verlagen. In dit kader is het ook van belang om een zogenaamd “levenstestament”
op te stellen. Dat document regelt dat als u handelings-/wilsonbekwaam raakt, bijvoorbeeld als gevolg
van dementie, dat uw vermogen toch nog overgeheveld kan worden naar uw kinderen. Dit eveneens ter
beperking van de eigen bijdrage Wlz. De maximale (hoge) Wlz bijdrage is circa 2.360 per maand. En dan
slinkt uw vermogen best snel!
 

 1. Minder box 3 heffing

Met ingang van 1 januari 2017 is de box 3 heffing gewijzigd. Voorheen gold een vast fictief rendement
van 4% over het vermogen boven het heffingsvrije vermogen en een heffing van 30% over dit fictieve
rendement, ongeacht de hoogte van het vermogen. Met ingang van 1 januari 2017 zijn staffels ingevoerd.
Afhankelijk van de hoogte van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen, gelden hogere fictieve
rendementen. Het belastingpercentage van 30% is wel gelijk gebleven. Door vermogen aan uw kinderen
te schenken, kan het zijn dat het vermogen bij uw kinderen tegen een lager fictief rendement wordt belast,
of wellicht nog in het heffingsvrije vermogen van de kinderen terecht komt.

U ziet dat er verschillende mogelijkheden zijn om vermogen aan uw kinderen over te dragen zonder dat
dit tot heffing van schenkbelasting leidt. Daarnaast kan het schenken van vermogen aan uw kinderen ook
voor u (en uw kinderen) nog andere voordelen hebben.
 

 1. Overige aandachtspunten

Als uw vermogen in “stenen” zit, dan kunt u toch uw vermogen (deels) schenken. Dat gebeurt middels
schenking “op papier”. Hier zitten wel voorwaarden (o.a. notariële akte) aan verbonden. Als daar niet aan
voldaan wordt, geldt de schenking niet. En met betrekking tot schenken op papier (lees: schenking onder
schuldigerkenning) zullen ook de box 3 regels mogelijk in de toekomst nadeling gaan veranderen.
Kortom, schenken onder schuldigerkenning behoeft zeker vooraf goede advisering.

En verder zijn er nog huwelijksvermogensrechtelijke aspecten. Want is het wel/niet de bedoeling dat
de “koude kant” ook van de schenking mag meeprofiteren en is de schenking “herroepelijk of niet”?
 

 1. Conclusie

Vermogensoverdracht aan uw kinderen is altijd een goed advies. Je maakt jezelf en je kinderen er blij
mee. Tevens zal het aantal bestellingen bij de fiscus voor taart afnemen J.

Ook als uw kind gaat trouwen in de (beperkte) gemeenschap van goederen ingevoerd vanaf
1 januari 2018 is het belangrijk om stil te staan bij de huwelijksvermogensrechtelijke aspecten.