X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

DGA kan (tijdelijk?) weer opgelucht ademhalen

Nivo 2021 - 43

De Dga (directeur-grootaandeelhouder) wordt door de politiek als ‘de fiscale deugniet’ binnen het fiscale domein bezien. Wel of niet dividend uitkeren, een (te) laag salaris genieten ten opzichte van de verdiensten, lenen van de B.V., etc
Allemaal speeltjes van de Dga die de IB-ondernemer niet heeft.
Terwijl ze allebei ondernemer zijn. De Dga wordt derhalve met argusogen bekeken. Vooral het lenen van de Dga bij de eigen B.V. is een doorn in het oog. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. Zie hier ‘de fiscale geboorte’ van het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap.

Wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap

In september 2018 heeft het kabinet het concept wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap aangekondigd (Kamerstuk 35.496). De strekking van het wetsvoorstel is dat Dga’s
box 2 heffing 26.9% (AB-tarief 2021) gaan betalen als de schuld aan de eigen vennootschap meer bedraagt dan € 500.000. Het definitieve wetsvoorstel is op 17 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer met als ingangsdatum 1 januari 2023, een jaar later (i.v.m. Corona) dan eerder gepland. Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld

De B.V. heeft eind 2023 € 900.000 geleend aan de Dga voor aanschaf onroerend goed (verhuurde panden). De Dga moet eind 2023 over het meerdere, zijnde € 400.000 (verschil € 900.000 -/- grensbedrag € 500.000) 26,9% Box 2 heffing betalen. Dus een ruime € 100.000 aan inkomstenbelasting.
Dit terwijl tegenover de lening van € 900.000 voldoende dekking (lees het verhuurde OG) aanwezig is om terug te betalen. Dus ook voor zakelijk gedekte financieringen van de Dga bij de eigen B.V. zou deze wet gaan gelden.

Eén uitzondering

Een uitzondering is er voor leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning. Deze uitzondering geldt als een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Voor de eigenwoningschulden die zijn aangegaan vóór de datum inwerkingtreding geldt de uitzondering ook zonder het verstrekken van dit recht van hypotheek.

Uitstel Wetsvoorstel

In de brief van 1 oktober 2021 verzoekt staatssecretaris Vijlbrief de Tweede Kamer om de geplande behandeling aan te houden. Hij stelt dat het wetsvoorstel betrekking heeft op vermogen in box 2. Volgens het demissionaire kabinet moet het wetvoorstel gezien worden binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen. Daartoe moet de belastingheffing over vermogen in box 2 in samenhang met de belastingheffing over het vermogen in box 1 of box 3 worden gezien. Deze discussie kan onderdeel zijn van de formatiegesprekken.

Conclusie

Veel Dga’s hebben inmiddels, anticiperend op het komende wetsvoorstel, hun schulden bij de B.V. verlaagd. Vaak middels dividenduitkering. En dividend uitkeren betekent ‘taart bestellen’ bij
B.V. Nederland. De afschrikkende werking heeft effect gehad.

Persoonlijk acht ik het wetsvoorstel volstrekt onnodig. Waarom zou een Dga belasting moeten betalen terwijl hij/zij met zijn/haar beleggingen goede dekking biedt ter aflossing van de zakelijke aangegane financiering bij de eigen B.V.?
En voor grote rekening-courantschulden bij de eigen B.V. ontstaan door op te grote voet leven, is er voldoende jurisprudentie van de Hoge Raad om daarover (reeds) te mogen heffen door de Belastingdienst.

Dus het verzoek om uitstel komt als geroepen. De staatssecretaris wil het nu meenemen in het grotere geheel van belastingheffing over vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001.
Het zou dan passen in een algehele herziening van de Wet Inkomstenbelasting.

Maar daar wordt al jaren wordt gesproken……
Kortom, grote kans dat uitstel leidt tot afstel, dan wel langdurig uitstel :).