X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Belastingplan 2020

NIVO 2019-40

Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd en de belastingplan-
stukken aangeboden aan de Tweede Kamer. Zoals u van mij elkaar jaar gewend bent, zet ik de
belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het Belastingplan 2020 voor u op een rij. De voorgestelde
wijzigingen zijn ook dit jaar weer beperkt in omvang.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
Het wetsvoorstel 'Belastingplan 2020' bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen
en (meer) werken nog lonender maken. Het gaat onder meer om de versnelde invoering van het
tweeschijvenstelsel. De invoering die aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, wordt al in 2020
gerealiseerd, met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%. Ook worden
de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.
 

Box 1-tarief

      Belastbaar inkomen meer dan

     maar niet meer dan

    Tarief 2020

    Tarief 2021

Schijf laag tarief

      -

     € 68.507

    37,35%

    37,10%

Schijf hoog tarief

      € 68.507

     -

    49,50%

    49,50%


Bovenstaande percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie er andere premies
volksverzekeringen gelden, geldt er een andere tariefstructuur.

Hoge Vpb-tarief minder omlaag
De in de Wet bedrijfsleven 2019 voorgestelde verlaging van het hoge Vpb-tarief gaat niet door. Nu
wordt er voorgesteld om het hoge tarief van de Vpb in de structurele situatie ten opzichte van de
Wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt minder te verlagen. Hierdoor blijft het hoge tarief van de Vpb
in 2020 25% en zal het per 1 januari 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De geplande verlaging van
het lage tarief van de Vpb gaat wel gewoon door.
 

Vpb tarief

      Winst. meer dan

    maar niet meer dan

    Tarief 2019

    Tarief 2020

     Tarief 2021

Schijf laag tarief

      -

    € 200.000

    19,0%

    16,5%

     15,0%

Schijf hoog tarief

     € 200.000

    -

    25,0%

    25,0%

     21,7%


WKR: verhogen vrije ruimte
De werkgever moet de waarde van producten uit eigen bedrijf nu bepalen op het door de werkgever
aan derden in rekening te brengen bedrag. Om de bepaling van de waarde van het product uit het
eigen bedrijf in lijn te brengen met de gerichte vrijstelling van 20%, wordt er voorgesteld om de
waarde van het product uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economisch verkeer.

WKR: waardering producten uit eigen bedrijf
De werkgever moet de waarde van producten uit eigen bedrijf nu bepalen op het door de werkgever
aan derden in rekening te brengen bedrag. Om de bepaling van de waarde van het product uit het
eigen bedrijf in lijn te brengen met de gerichte vrijstelling van 20%, wordt er voorgesteld om de waarde
van het product uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economisch verkeer.

Belastingrente vennootschapsbelasting
De aangifte vennootschapsbelasting is tijdig ingediend als deze is ingediend voor de eerste dag
van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet. Als het boekjaar gelijk is
aan het kalenderjaar, gaat het dus om 1 juni. In zo’n geval kan er echter wel belastingrente worden
berekend, namelijk als de aangifte na de eerste dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar
(1 april) wordt ingediend. Voorgesteld is nu om geen belastingrente in rekening te brengen als de
aangifte op tijd is ingediend, dus voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak
en indien de aanslag wordt opgelegd overeenkomstig de ingediende aangifte. De maatregel vindt
al toepassing voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Afschaffen betalingskorting in de vennootschapsbelasting
Het kabinet stelt naast grondslagverbredende maatregelen voor om met ingang van 2021 de
betalingskorting voor de vennootschapsbelasting af te schaffen. Vennootschappen die de aanslag
vennootschapsbelasting in één keer vooruitbetalen, krijgen vanaf dat moment geen korting meer.

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer
Elke belastingplichtige krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen elektronische of papieren
toezending van berichten van de Belastingdienst. Die keuze kan op elk gewenst moment worden
herzien en geldt voor alle berichtgeving (dus niet per onderdeel) op het gebied van de belastingheffing,
de belastinginning en het toeslagendomein. Dit voorstel treedt pas in werking als de systemen
gereed zijn. Let op! Ondernemers hebben voor wat betreft de inkomstenbelasting, de omzetbelasting
en de loonbelasting geen keuzerecht. Deze berichtgeving blijft digitaal.

Bronbelasting

Door het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty’s in 2021, pakt het kabinet
belastingontwijking door geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen verder aan. Deze
bronbelasting is even hoog als het tarief van de vennootschapsbelasting. Hiermee wordt voorkomen
dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief.
Ook het verschuiven van Nederlandse winsten naar belastingparadijzen door middel van rente- of
royaltybetalingen binnen concerns wordt tegengegaan.

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven
In het wetsvoorstel 'Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven' wordt er voorgesteld om de
fiscale aftrek voor scholingsuitgaven af te gaan schaffen. In plaats van deze aftrekpost komt een
vervangende regeling: de subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans
van de arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
De wijzigingen in de Wet IB 2001 treden in werking op het moment dat het STAP-budget in werking
treedt. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Dit zal bij koninklijk besluit worden bepaald. De
beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2020 is in ieder geval niet haalbaar gebleken.

Innovatiebox, iets minder voordelig
Als ondernemingen (BV, NV, etc.) winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel
van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de
zogenaamde innovatiebox. Het kabinet is van plan om in 2021 het effectieve tarief van de innovatiebox
te verhogen van 7% naar 9%.

Verhoging OVB voor niet-woningen (lees bedrijfspanden)
Op dit moment is het algemene tarief in de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. Per
1 januari 2021 wordt dit tarief 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimtes,
grond die bestemd is voor woningbouw, hotels en pensions.

Het tarief voor woningen blijft gehandhaafd op 2%. Er wordt gekeken of dit tarief voor starters omlaag
kan naar 0%.

Bron: Tips en Advies Belastingen

Conclusie

Het belastingplan 2020 valt tegen. De “heette” onderwerpen zoals de ingewikkelde regels omtrent de
eigen woning en de al jaren te zware box 3 heffing worden “vermeden” in de belastingplannen.

Het lijkt erop dat dit kabinet haar vingers daar nog niet aan wil branden. Terwijl de urgentie en het
economisch tij er wel goed voor is.

Hopen maar dat het zoet er nu wel komt, vanaf 1 januari 2020.
We gaan het zien.