X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Aftrek scholingskosten?

Nivo 2018-8

In het belastingplan 2017 wat in 2016 werd gepresenteerd, was opgenomen dat de scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2018 zou worden afgeschaft. De aftrek zou worden vervangen door scholingsvouchers, die bedoeld waren voor mensen die minder snel geneigd zijn onderwijs te volgen. In de loop van 2017 maakte de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekend dat de regering alternatieven voor de scholingsaftrek aan het onderzoeken is en dat daardoor de aftrek nog een jaar behouden zou blijven. De afschaffing staat nu dan ook gepland voor 1 januari 2019.

Wat is scholingsaftrek?

De scholingsaftrek is de mogelijkheid om studiekosten af te trekken van uw inkomen in de aangifte inkomstenbelasting. Om deze aftrek te kunnen benutten gelden echter wel een aantal voorwaarden, namelijk:

  • De studie moet worden gevolgd met het doel inkomen te verwerven in box 1, dus loon of winst uit onderneming. Dit kan gaan om nieuw inkomen (dus wat er daarvoor niet was) of het behouden van bestaand inkomen. Als de studie wordt gevolgd in het kader van de persoonlijke wens/interesse van de werknemer en niet noodzakelijk is om bestaand inkomen te behouden of nieuw inkomen te verkrijgen, is aftrek niet toegestaan;
  • Er mag geen recht bestaan op studiefinanciering. Als er wel een recht bestaat, maar u maakt hier geen gebruik van, is de scholingsaftrek ook niet van toepassing;
  • De scholingsuitgaven moeten op de belastingplichtige drukken. Als de scholingsuitgaven vergoed worden, geldt voor het deel waar de vergoeding op ziet geen aftrek.

Scholingskosten van kinderen kunnen niet bij hun ouders als scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht.

Drempels

Om scholingsuitgaven in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek te kunnen brengen, dienen deze kosten in een jaar meer te bedragen dan € 250. Het meerdere is aftrekbaar.

Bent u jonger dan 30 jaar, valt de studie in de standaardstudieperiode van 5 jaar en bent u als gevolg van de studie niet in staat fulltime te werken, dan geldt geen maximumdrempel.

Als u niet aan voormelde zin voldoet, geldt een maximumdrempel van € 15.000 per jaar.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De les- en cursusgelden van de onderwijsinstelling zijn als scholingsuitgaven aftrekbaar. Daarnaast mogen leermiddelen (studieboeken en syllabi) en beschermingsmiddelen en in uitzonderingsgevallen (zie voorwaarde site belastingdienst) soms afschrijving van duurzame goederen die u speciaal voor uw studie op opleiding moet kopen, als scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht.

Let op! Het moet dan gaan om door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Dit gaat in de praktijk nogal eens mis. Er is op dit moment veel jurisprudentie waar belastingplichtigen kosten voor boeken en andere leermiddelen aftrokken terwijl uit de studiegids bleek dat die boeken en leermiddelen niet verplicht waren voorgeschreven. De inspecteur corrigeerde dan ook de daarop betrekking hebbende kosten.

Werkgever

De scholingsaftrek zoals hiervoor beschreven ziet op de positie van de werknemer die de studiekosten zelf betaalt. Het kan echter ook zijn dat de werkgever besluit om de studiekosten van de werknemer (deels) voor zijn of haar rekening te nemen.

In het geval de werkgever besluit de studiekosten van de werknemer te vergoeden, kan de werknemer de scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting niet toepassen. De studiekosten drukken dan immers niet op de werknemer.

De vergoeding door de werkgever is echter ook geen belast loon voor de werknemer voor zover de studie voldoet aan de criteria. Deze criteria (nagenoeg) dezelfde als de criteria die gelden voor de scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. De studie moet dus als doel hebben het verkrijgen van nieuw inkomen of noodzakelijk zijn voor het behouden van bestaand inkomen. Als de studie aan de criteria (altijd vooraf checken!) voldoet, mag de werkgever de studiekosten onbelast vergoeden onder de gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling.

De werkgever kan de kosten van de studie van de werknemer ten laste brengen van zijn resultaat. Deze mogelijkheid blijft ook na 1 januari 2019 bestaan!

Vergoeding door de werkgever kost de werkgever weliswaar geld, maar levert hem/haar ook voordelen op. De belastinglast wordt lager en doordat het de werknemer geen geld kost, is hij of zij meer bereid om scholing te volgen. Dit komt ten goede aan het bedrijf. Vaak zie je nog wel dat een terugbetalingsverplichting is overeengekomen met de werknemer als hij kort na het einde van de studie bij zijn werkgever vertrekt. Hoe die er precies uitziet, is altijd maatwerk.

Conclusie

Kennis vergaren en behouden blijft in de toekomst een van de levensbehoeften. Het zorgt voor baankansen, plezierig werken en persoonlijke groei. Er gaat fiscaal zeer waarschijnlijk weer het nodige veranderen vanaf 2019. Maar in 2018 is het stelsel nog hetzelfde. Dus pak je kans.

Als je als werkgever wil nadenken over een studieplan voor het personeel en welke afspraken je met werknemers daarover kunt maken, kan Santax je daarbij uitstekend van dienst zijn.